Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

president
Beynəlxalq standartlarla işləmək inkişafa, tərəqqiyə yol açır və iqtisadiyyatımızın gücləndirilməsinə xidmət edir

Heydər Əliyev

Keyfiyyət Assosiasiyası İctimai Birliyi 25 noyabr 2007-ci ildə təsis edilmiş və 30 oktyabr 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmiş (QN № 1108-Q23-2591), özünüidarəedən, ictimai-faydalı məqsədlər daşıyan, öz fəaliyyətinin əsas məqsədi kimi gəlir əldə etməyi nəzərdə tutmayan qeyri-kommersiya, qeyri-hökumət təşkilatıdır.

Resurslar

Məqalələr
ISO 9001:2015 standartının ali təhsil müəssisələrində tətbiqi
Keyfiyyət sahəsində məqsədlər və onların düzgün formalaşdırılması
“Toyota” korporasiyasında TQM modelinin tətbiqi
Balanslaşdırılmış göstəricilər sistemi müəssisəni idarəetmə vasitəsi kimi
Biznes proseslərin yenidən layihələndirilməsi
Məsləhətçi seçmək üzrə tövsiyələr
Keyfiyyətlə bağlı xərclər və onların idarə olunması
Keyfiyyəti idarəetmənin əsas prinsipləri
ISO 9001:2008 standartının tətbiqindən əldə olunan səmərələr
Jurnal
Jurnal № 1
Jurnal № 2
Jurnal № 3
Jurnal № 4
Jurnal № 5
Jurnal № 6
Jurnal № 7
Jurnal № 8
Menecment +
Kitablar
Idarəetmə Sistemlərində Daxili Audit
Kvalimetriya və keyfiyyətin idarə edilməsi
Standartlaşdırmanın əsasları
Sertifikatlaşdırmanın əsasları
Metrologiya
Standartlar, normativ sənədlər və metodikalar
Maraqlı məlumatlar
Keyfiyyet və Menecmentə dair terminlər
ISO-nun tikinti sahəsinə dair standartları
IT üzrə proqram təminatı və sistemlərin layihələndirilməsinə dair beynəlxalq standartlar
ISO-nun 161-və 193 sayılı Texniki Komitələrinin standartları
KİS-ə dair beynəlxalq standartların və normativ sənədlərin siyahısı
ISO-nun 67 saylı TK-nın neft məhsulları və sürtgü materiallarına dair standartları
"Codex Alimentarius" Komissiyasının qida məhsullarının yoxlanılması və analizi metodlarına dair normativ sənədləri və standartları
ISO-nun süd və süd məhsullarına dair standartları
ISO-nun ət və ət məhsullarına dair standartları
CE markalanması üçün nəzərdə tutulan Avropa direktivləri
Keyfiyyət dərnəyi
Qida təhlükəsizliyinin idarə edilməsi üzrə beynəlxalq standartlar
Müəssisədə idarəetmə sistemlərinin yaradılması, tətbiqi və daxili auditlərin keçirilməsi prosesində istifadə edilən beynəlxalq standartların siyahısı
Аvrоpа Birliyində uyğunluğun qiymətləndirilməsi

Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatının (ISO) 161 və 193 saylı Texniki Komitələrinin standartları

TK 161

1

ISO 23550:2004

Qaz cihazlarının və onların odluqlarının idarə edilməsi və mühafizəsi üçün qurğu. Ümumi tələblər.


2

ISO 23551-1:2006

Qaz cihazlarının və onların odluqlarının idarə edilməsi və mühafizəsi üçün qurğu. Əlavə tələblər. Hissə 1. Avtomatik siyirtmələr.

3

ISO 23551-2:2006

Qaz cihazlarının və onların odluqlarının idarə edilməsi və mühafizəsi üçün qurğu. Əlavə tələblər. Hissə 2. Təzyiq tənzimləyiciləri

 

4

ISO 23551-3:2005

Qaz cihazlarının və onların odluqlarının idarə edilməsi və mühafizəsi üçün qurğu. Əlavə tələblər. Hissə 3. Qaz/hava nisbətinin tənzimlənməsi, pnevmatik tip.

 

5

ISO 23551-4:2005

Qaz cihazlarının və onların odluqlarının idarə edilməsi və mühafizəsi üçün qurğu. Əlavə tələblər. Hissə 4. Klapanları avtomatik keçirmək üçün sistemlər.

 

6

ISO 23552-1:2007

Qaz və/və ya neft cihazlarının odluqlarının və qaz və/və ya neft cihazlarının idarə edilməsi və mühafizəsi üçün qurğu. Əlavə tələblər. Hissə 1. Yanacaq və hava nisbətinin tənzimlənməsi üçün elektron vasitələr.

7

ISO 23553-1:2007

Mazutla işləyən mazut forsunkaları və qurğuları üçün qoruyucu və nəzarətedici qurğu. Əlavə tələblər. Hissə 1. Neft forsunkalarını keçirmək üçün qurğu.

                                                                             TK 193

8

ISO 6326-1:2007

Təbii qaz. Sulfid birləşmələrinin miqdarının təyin edilməsi. Hissə 1. Ümumi giriş.

9

ISO 6326-3:1989

Təbii qaz. Sulfid birləşmələrinin miqdarının təyin edilməsi. Hissə 3. Hidrogen sulfidin, tiolların və karbonil sulfidin miqdarının təyin edilməsi.

10

ISO 6326-5:1989

Təbii qaz. Sulfid birləşmələrinin miqdarının təyin edilməsi. Hissə 5. Linqner metodu üzrə yandırma.

11

ISO 6327:1981

Qazların analizi. Təbii qazda suyun temperaturunun təyin edilməsi. Soyudulmuş səthlərə malik hiqrometrlər.

12

ISO 6570:2001

Təbii qaz. Karbohidrogen mayelərin potensial miqdarının təyin edilməsi. Qravimetrik metodlar.

13

ISO 6974-1:2000

Təbii qaz. Qaz xromatoqrafiya metodu ilə tərkibin təyin edilməsi. Hissə 1. Xüsusi analiz üzrə göstəriş.

14

ISO 6974-2:2001

Təbii qaz. Qaz xromatoqrafiya metodu ilə tərkibin təyin edilməsi. Hissə 2. Məlumatların işlənilməsi üçün statistika və ölçmə sistemlərinin xüsusiyyətləri.

15

ISO 6974-3:2000

Təbii qaz. Qaz xromatoqrafiya metodu ilə tərkibin təyin edilməsi. Hissə 3. İki xromotoqrafik kolonkadan istifadə etməklə C8 qədər hidrogen, helium, oksigen, azot, karbon qazı, karbohidrogenin təyin edilməsi.

16

 

ISO 6974-4:2000

Təbii qaz. Qaz xromatoqrafiya metodu ilə tərkibin təyin edilməsi. Hissə 4. İki kolonkadan istifadə etməklə laboratoriya və sənaye ölçmə sistemləri üçün C1 dən C5-ə qədər və C6 + daxil olmaqla azotun, karbon qazının və karbohidrogenin təyin edilməsi metodu.  

17

 

ISO 6974-5:2000

Təbii qaz. Qaz xromatoqrafiya metodu ilə tərkibin təyin edilməsi. Hissə 5. Üç kolonkadan istifadə etməklə laboratoriya və sənaye ölçmə sistemləri üçün C1 dən C5 -ə qədər və C6 +   daxil olmaqla azotun, karbon qazının və karbohidrogenin təyin edilməsi metodu.

18

ISO 6974-6:2002

Təbii qaz. Qaz xromatoqrafiya metodu ilə tərkibin təyin edilməsi. Hissə 6. Üç kapilyar kolonkadan istifadə etməklə hidrogen, helium, oksigen, azot, karbon qazı, karbohidrogenlərin (С1 - С8) miqdarının təyin edilməsi.

19

ISO 6975:1997

Təbii qaz. Geniş analiz. Qaz xromatoqrafiya metodu.

20

ISO 6976:1995

Təbii qaz. Qatışıq üçün istiliktörətmə qabiliyyətinin, sıxlığın, nisbi sıxlığın və vobb indeksinin hesablanması.

21

ISO 6978-1:2003

Təbii qaz. Civənin miqdarının təyin edilməsi. Hissə 1. Hemosorbsiya metodu ilə civədən nümunə götürülməsi.

22

ISO 6978-2:2003

Təbii qaz. Civənin miqdarının təyin edilməsi. Hissə 2. Amalqamasiya yolu ilə civədən nümunə götürülməsi.

23

ISO 10101-1:1993

Təbii qaz. Karl Fişer metodu ilə suyun miqdarının təyin edilməsi. Hissə 1. Giriş

24

ISO 10101-2:1993

Təbii qaz. Karl Fişer metodu ilə suyun miqdarının təyin edilməsi. Hissə 2. Test metodikası.

25

ISO 10101-3:1993

Təbii qaz. Karl Fişer metodu ilə suyun miqdarının təyin edilməsi. Hissə 3. Kulonometrik ölçmə.

26

ISO 10715:1997

Təbii qaz. Nümunənin götürülməsinə dair rəhbəredici göstərişlər.

27

ISO 10723:1995

Təbii qaz. İş rejimində olan qaz kəmərləri üçün analitik sistemlərin işləmə xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsi.

28

ISO 11541:1997

Təbii qaz. Yüksək təzyiq vəziyyətində suyun miqdarının təyin edilməsi.

29

ISO 12213-1:2006

Təbii qaz. Sıxılma əmsalının hesablanması. Hissə 1. Giriş və rəhbəredici göstərişlər.

30

ISO 12213-2:2006

Təbii qaz. Sıxılma əmsalının hesablanması. Hissə 2. Molyar tərkibin analizi əsasında hesablama.

31

ISO 12213-3:2006

Təbii qaz. Sıxılma əmsalının hesablanması. Hissə 3. Fiziki xüsusiyyətlər əsasında hesablama.

32

ISO 13443:1996

Təbii qaz. Ölçmə və hesablamanın aparılması üçün standart etalon şərtlər.

33

ISO 13686:1998

Təbii qaz. Keyfiyyətin qeyd edilməsi.

34

ISO 13734:1998

Təbii qaz. Aromatizasiya məqsədilə istifadə edilən orqanik kükürd tərkibli birləşmələr. Tələb və sınaq metodları.

35

ISO 14111:1997

Təbii qaz. Analizin izlənməsi üzrə rəhbəredici göstərişlər.

36

ISO 14532:2001

Təbii qaz. Lüğət.

37

ISO 15112:2007

Təbii qaz. Enerjinin təyin edilməsi.

38

ISO 15403-1:2006

Təbii qaz. Nəqliyyat vasitələrinin yanacağı kimi tətbiq edilən sıxılmış təbii qaz. Hissə 1. Keyfiyyətin qeyd edilməsi.

39

ISO/TR 15403-2:2006

Təbii qaz. Nəqliyyat vasitələrinin yanacağı kimi tətbiq edilən sıxılmış təbii qaz Hissə 2. Keyfiyyətə olan tələblər.

40

ISO 15970:2008

Təbii qaz. Xassələrin ölçülməsi. Həcmə aid olan xassələr: sıxlıq, təzyiq, temperatur və sıxılma əmsalı.

41

ISO 15971:2008

Təbii qaz. Xassələrin ölçülməsi. İstiliktörətmə qabiliyyəti və istilik ekvivalenti.

42

ISO/TS 16922:2002

Təbii qaz. Qazların odorizasiyasına dair tövsiyələr.

43

ISO 18453:2004

Təbii qaz. Suyun miqdarı və temperaturu arasında korrelyasiya.

44

ISO 19739:2004

Təbii qaz. Qaz xromotoqrafiyasından istifadə etməklə kükürd birləşmələrinin miqdarının təyin edilməsi.

45

ISO 20765-1:2005

Təbii qaz. Termodinamik xassələrin hesablanması. Hissə 1. Nəqletmə və bölüşdürmə üçün qaz fazalarının xassələri.

46

ISO 23874:2006

Təbii qaz. Karbohidrogenin temperaturunun hesablanması üçün qaz xromatoqrafiyasına olan tələblər.

47

ISO/TR 24094:2006

Təbii qazın analizi. Qazaoxşar etalon materiallarının validasiya metodları.

48

ISO/TR 26762:2008

Təbii qaz. Axın üzrə yuxarı, eninə kəsik sahəsi. Qaz və kondensatın paylanması.

Social

Xəbərlər

İnformasiya təhlükəsizliyinin effektivliyinin artırılması üzrə yeni ISO/IEC standartı
Vətəndaşların, cəmiyyətin və dövlətin həyatında informasiyanın, informasiya resurslarının və texnologiyalarının...
ISO 14001 standartının yeni versiyası
Standartlara yenidən baxılması və təkmilləşdirilməsi prosesi çərçivəsində Beynəlxalq Standartlaşdırma...
Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi idarəetmə sistemləri üzrə ISO –nun yeni standartı
Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatından (ISO) verilən məlumata görə Əməyin...
Yeni ISO standartı enerji daşıyıcılarından effektiv istifadə edilməsinə imkan verəcək
Əksər müəssisələr üçün enerji daşıyıcılarının qiyməti uğurlu biznesin aparılmasda əhəmiyyətli...
ISO/IEC 17021 standartının yeni layihəsi
Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatının (ISO) Uyğunluğun Qiymətləndirilməsi üzrə Komitəsi (CASCO) və...

Arxiv

2019
Февраль
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

Tərəfdaşlar

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Tanınmış şəxsiyyətlər

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Beynəlxalq Təşkilatlar

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com